KABATAŞ ERKEK LİSESİ EĞİTİM VAKFI

BURS VE ÖDÜL YÖNETMELİĞİ

 

1.   Amaç:

 • Kabataş Erkek Lisesi’ne girmeye hak kazanmış ve/veya ailesinin ekonomik şartları değişmiş, okulumuzda eğitim görmekte olan ve burs verme kriterlerine uygun öğrencilerimizi, maddi olarak desteklemek, burs vermek, (EK-1) Burs Kriterleri
 • Lise eğitimi süresince burs alan öğrencilere, yükseköğretime geçişlerde burs bütçesinin imkân vermesi ve burs şartlarını taşımaları halinde burs vermek,
 • Her yıl 10. veya 11. Sınıf öğrencilerinden okul yönetimi ve Okul Aile Birliğince müştereken seçilecek, en yüksek lisan ve ikinci lisan notu alan ders notları, hal ve gidişleri örnek olan iki öğrenciyi, görgü ve bilgilerini geliştirmek üzere bütçeye uygun Avrupa ve Amerika yaz okullarına (15–30 gün) göndermek,
 • Eğitim süresince giriş ve mezuniyette, okul adına katıldığı, il, ilçe, bölgesel, yurtiçi ve yurtdışı her türlü yarışmada ilk üç dereceye giren öğrenci ve takımlarımız ile bu öğrencileri ve hazırlayan öğretmenlerimizi teşvik maksadıyla ödüllendirmek,
 • Öğretmenlerimizin de kendilerini geliştirmek maksadıyla (3) ayı aşmayan resmi görevli mesleki eğitimlere yurtiçi/yurtdışı inceleme, kurs, seminer vb. faaliyetlere katılmaları bütçe imkânları nispetinde desteklemek,
 • Kabataş Erkek Lisesinden mezun olduğu yıl girdikleri üniversite giriş sınavlarında;
 • Öğrencinin Lisans programına yerleştiği puan türündeki başarı sıralaması dikkat alınarak, ilgili puan türünde ilk 50 içine giren öğrencilerden, vakfın yıl içinde belirleyeceği sayıda öğrenciye ödül verilir.

2.     Burs Yönetimi ve Denetimi:

Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu,  kendisine bağlı olarak görev süresince çalışacak burs komitesi oluşturur. Bu komite bir başkan ve iki üyeden oluşur. Yönetim kurulu, burs komitesi için üç üye seçer, Lise müdürü, bu komitenin dördüncü ve doğal üyesidir. Komite kendi arasından başkanını belirler. Burs konularında Okul Aile Birliği ve Kabataş Dernekleri ile iş birliği yapılabilir. Vakıf ve dernek/derneklerin aynı öğrenciye burs verilmesi engellenir. Dönem içinde bu komiteden ayrılan üye olursa, yerine Yönetim Kurulu yeni üye seçer. Burs ve yardımlar ile ilgili vakıf bütçesi, maddi olanaklar dâhilinde her yılın Ağustos ayı yönetim kurulu toplantısında belirlenir. Burs komitesi; burs alacak öğrencilerin seçimini, o yıl verilecek burs ve yardım türlerini, miktarlarını “Burs Kriterlerini” göz önünde bulundurarak belirler ve Vakıf Yönetim Kuruluna onay için sunar. Burs komitesi seçilen bu bursiyerlerin okuldaki performanslarını, gelişimlerini ve burs almaya uygun şartlarının devam edip etmediğini Okul Müdürlüğü ve Okul Aile Birliği vasıtasıyla izler. Gerekli hallerde okul yönetiminden bilgi istenilir.

3.     Bursiyerlerin Seçimi;

Okul kayıt döneminde burs komitesi burs ve yardım şartlarını duyurur. Öğrenci ile anne/babası veya velisi,  EK-2 de örneği verilen ‘’Burs Başvuru ve Taahhüt Formu’’ nu doldurarak Okul Aile Birliğine teslim edip kontrolü müteakip burs komitesine okulun o yılki açılışından itibaren 15 gün içinde teslim eder. Burs komitesi bu talepleri değerlendirip karara bağlar. Tahsis edilen burs ve yardımlar, ekim ayından itibaren her ayın ilk beş günü içinde bursiyerin banka hesabına yatırılır. Burs komitesi yıl içinde de, olanaklarına göre burs ve yardım tahsisi yapabilir.

Burs ve yardımların tahsisi, sadece o öğretim yılı için geçerli olacaktır. Gelecek öğretim yılı için, tekrar form doldurularak başvuru yapılması gereklidir.

Ara dönemde aile düzeninde, ekonomik ve duygusal değişmeler gözetilerek öğrenciler bursa dâhil edilebilirler.

Ara dönemde öğrencinin okul ortamında gerçekleştirmiş olduğu olumsuz davranışlar neticesinde, orta öğretim kurumları yönetmeliğin de belirtilen ödül ve disiplin konulu maddeleri gereğince vakıf tarafından sağlanan burs imkânının devamlılığı, burs komisyonunca tekrar değerlendirilebilir.

4.    Burs, Yardım Türleri ve Kriterleri:

A. Eğitim- Öğretim Yılı Öğrenci Bursları :

Bir eğitim-öğretim yılı ile sınırlı olan burslardır. Okul eğitiminindevam ettiği aylar boyunca, miktarları ve sayısı burs komitesi tarafından tespit edilir. Bursa aday öğrencilerin müracaat formları Okul Aile Birliği tarafından Vakıf yönetimine iletilir. Başarılı öğrencilerin bursu eğitim öğretim yılı başında tekrar başvuru formu alınarak devam ettirilebilir.

B. Yurt Dışı Kısa Süreli Eğitim Bursları:

Kabataş Erkek Lisesi’nde İngilizce ve Almanca yabancı dillerinde eğitim verilmektedir. Öğrencilerimizin yaz tatillerinde yurt dışında bilgi ve görgülerini arttırmak, yabancı dil bilgilerini geliştirmek burs komitesinin temel hedeflerinden biridir. Bu Okul Yönetiminin ve Okul Aile Birliğinin birlikte önereceği öğrenciler başarı ve kişilikleri yönünden burs komitesince değerlendirilir. Olanaklar dâhilinde her yıl iki öğrencimizin yurt dışına gönderilmesi sağlanır.

C. İsme Özel ve/veya Şartlı Bağış Bursları:

Mütevelli, Veli, Bağışçı hayırseverler tarafından burs bağışı yapıldığında bağışı yapan kişi veya önereceği kişi ve kurum adına “İsme Özel Burs” tahsisi yapılır. Öncelikle Vakıf şartlarına uygunluk ve bağışçının isteğinin ön plana alınmasına dikkat edilir. İsme özel burslar, bu bursu sağlayan kişi veya kuruma da bilgi verilerek tahsis edilir. Şartlara uygunluğu eğitim süresi boyunca Vakıf Burs Komitesi tarafından takip edilir.

D. Yardımlar

Burs komitesi; yardıma muhtaç öğrencilere çeşitli başlıklar altında süreli veya süresiz (bir defaya mahsus olmak üzere ) yardımlar tahsis edebilir.

5.    Burs Fonu Kaynakları ve Yönetimi

Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı’nın burs fonunun temel kaynağı, vakıf mütevellileri ve geniş Kabataş Erkek Lisesi mezunlar topluluğudur. Bununla beraber, Kabataş camiası dışında iletişimde bulunduğu tüm kişi ve kurumlardan kaynak sağlayabilir.

6.     Bursiyerlerle İlişkilerin Devam Ettirilmesi:

Burs fonu akışının sürekliliğinin sağlanması, burs komitesinin temel görevlerinden biridir. Burs tahsis edilen öğrencilerimizin gerek Kabataş Erkek Lisesi’ndeki eğitimleri, gerek üniversite yaşamları ve sonraki meslek yaşamları boyunca iletişim kurmak, çeşitli sosyal etkinlikler düzenlemek ve bu suretle mezunlar ile yaşam boyu devam edecek bir dayanışma ortamı kurmak burs komitesinin temel amacıdır.

7.    Genel hükümler:

 • Tüm bu burs faaliyetleri vakıf senedine uygun şekilde yürütülür ve uygulamada şeffaflık sağlanır. Öğrencilerin burs almaya başlamasından itibaren, bursların sona ermesine ve/ veya eğitim hayatlarının sonuna kadar ki durumları vakıf tarafından takip edilir ve arşivlenir.
 • Öğrenci, yardım çeşitlerinden birden fazlasını talep ederse, burs komitesi bunların arasından seçim yapabilir.
 • Öğrenci ailesinin maddi koşullarının yetersiz olması ve bu durumun belgelenmesi, öğrencinin başarılı olması, disiplin cezası almamış olması ve her koşulda laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti değerlerine bağlı olması temel koşuldur. Burs komitesi; ayrıca çeşitli alanlarda, il, bölge, uluslararası yarışmalarda üstün başarı gösteren dereceye giren Kabataş Erkek Lisesi öğrencilerini ödüllendirebilir.
 • Özel şartlı burslar, bağışçının talepleri ve burs komisyonunun değerlendirmeleri sonucunda verilecek bağışların yazılı talepleri “Özel Şartlı Bağışlar” adı altında her bir bağışçı için ayrı bir dosyada muhafaza edilir.
 • Burs komitesi, günün şartlarına ve mali olanaklarına göre yukarıda yazılı burs ve yardım türleri arasından birine veya bazılarına öncelik tanıyabilir. Diğerlerini kısa veya uzun bir süre için burs komitesinin yardım alanı dışında bırakabilir.
 • Burs verilen öğrencilerden, meslek sahibi olmaları ve parasal imkânlarının elverişli olması halinde Kabataşlı bir öğrenciye burs vereceğine dair taahhütname alınır. (Örnek taahhütname EK-3’tedir.) Ancak bu taahhütnamenin cezai bir şartı olmayacaktır.
 • Burs Komitesi; günün şartlarına göre uygun gördüğü hallerde, Burs Kriterlerinde değişiklik yapabilir.
 • Bu yönetmenlikle ilgili hususların açıklığa kavuşturulmasında, burs komitesi yetkilidir.

8.    Yürürlük:

Bu yönetmelik, Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu’nun Nisan 2018 tarihli toplantısında kabul edilen karar uyarınca, 2018 – 2019 Eğitim – Öğretim Yılı başından itibaren yürürlüğe girer.

9.    Yürütme:

Bu yönetmenlik hükümleri, Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı Başkanı tarafından yürütülür.